Start

Szanowny Pacjencie,

Dolnośląskie Centrum Medycyny Profilaktycznej i Bezpieczeństwa Pracy „PRO-MED” Sp. z o.o. w celu spełnienia

obowiązku informacyjnego zgodnie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE)

2016/679 z dnia 27.04.2016r. sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych osobowych) przygotowało specjalnie dla Ciebie Klauzule informacyjną.

ZAPOZNAJ SIĘ Z NIĄ

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest

Dolnośląskie Centrum Medycyny Profilaktycznej i Bezpieczeństwa Pracy „PRO-MED” Sp. z o.o. z siedzibą we

Wrocławiu 50 – 001, przy ul. Gwarna 6A zwane dalej „PRO-MED. sp. z o.o.”

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych.

Oto jego dane kontaktowe:

Adres e-mail: rodo@pro-med.pl

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji do naszych Poradni.

Realizacja szeroko pojetych świadczeń zdrowotnych w „PRO-MED” sp. z o.o. oraz prowadzenie dokumentacji medycznej

Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Dolnośląskim

Centrum Medycyny Profilaktycznej i Bezpieczeństwa Pracy „PRO-MED” Sp. z o.o.

Wymagamy od Ciebie podania danych aby móc zrealizować świadczenie medyczne.

Przepisy prawa które zobowiązuje nas do żądania od Ciebie danych to:

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 t.j. z dnia 2018.01.19),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajówzakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069 z dnia 2015.12.08),
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.1318 t.j. z dnia 2017.07.04),
 • Ustawa z dnia 27.06.1997 r. o Służbie Medycyny Pracy (Dz.U.2014.1184 t.j. z dnia 2014.09.04),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U.2016.2067 t.j. z dnia 2016.12.19),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz.U.2010.149.1002 z dnia 2010.08.16

Gwarantujemy Ci następujące prawa:

 •  dostępu do treści swoich danych,
 •  sprostowania swoich danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

Możesz wtedy wnieść skargę do organu nadzorczego.

Twoje dane osobowe udostępniamy:

 •  podmiotom uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa
 • podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych umów w związku z realizacją obowiązków

Administratora.

„PRO-MED” Sp. z o.o. przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres przez okres, 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 •  Zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 •  Skierowań na badania lub zlecenia lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 •  Dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie okresów wymienionych powyżej, „PRO-MED” Sp. z o.o. może zniszczyć Twoją dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający Twoja identyfikację. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może zostać Ci wydana, Twojemu przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez Ciebie.

Po upływie w/w okresów, do postępowania z dokumentacją medyczną będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086), stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b tej ustawy.

 • Okres przechowywania dokumentacji medycznej służby medycyny pracy wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, a w odniesieniu do pracowników zawodowo narażonych na czynniki rakotwórcze, mutagenne oraz biologiczne 3 lub 4 grupy zagrożenia, które mogą być przyczyną choroby, o której mowa w przepisach wydawanych na podstawie art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – 40 lat po ustaniu narażenia.
 • W państwowych i samorządowych jednostkach służby medycyny pracy, po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, do postępowania z dokumentacją medyczną służby medycyny pracy, będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm. 3), stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b tej ustawy.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Nie, twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu