Medycyna pracy

Stosownie do zapisów Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o służbie medycyny pracy (tekst ujednolicony Dz. U. z 2004 Nr 125 poz. 1317 z póżn. zm.) na pracodawcy spoczywa obowiązek objęcia profilaktyczną opieką medyczną zatrudnionych pracowników. W celu zabezpieczenia Państwa pracowników w kompleksowe spektrum usług z zakresu medycyny pracy zachęcamy do skorzystania z usług PRO-MED sp. z o.o.


Posiadamy trzynastoletnie doświadczenie w wykonywaniu badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych, końcowych) jak i w świadczeniu kompleksowych usług medycyny pracy. Zakres realizowanych przez naszą przychodnię usług obejmuje także ocenę środowiskową stanowiska pracy, usługi z zakresu BHP, oraz świadczenia ogólnej opieki zdrowotnej.

Nasze zaplecze fachowe to doskonali specjaliści wszystkich dziedzin wiedzy medycznej, w tym pracownicy naukowi Akademii Medycznej, specjaliści Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z bogatą praktyką i uprawnieniami do wykonywania badań osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, iż wszystkie badania wykonujemy w oparciu o nowoczesną infrastrukturę medyczną.

Badania profilaktyczne wykonujemy – w ciągu jednego dnia – we wszystkie dni powszednie w przychodni w centrum Wrocławia, przy
ul. Gwarnej 6A. Informacje na temat zasad wykonywania badań z zakresu medycyny pracy uzyskacie Państwo dzwoniąc do naszej rejestracji pod numer (71) 344 37 86

Kompleksowe usługi w zakresie medycyny pracy:

Świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki medycznej:

• wykonywanie badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych i końcowych) stosownie do zapisów Kodeksu Pracy
i Ustawy o służbie medycyny pracy;
• orzecznictwo lekarskie dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy;
• usługi z zakresu diagnostyki medycznej;
• czynne poradnictwo z zakresu chorób zawodowych, lub związanych z warunkami pracy;
• działalność konsultacyjna, diagnostyczno – lecznicza i profilaktyczna z zakresu patologii zawodowej;
• szczepienia profilaktyczne pracowników (WZW, przeciw grypie);
• szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;
• wdrażanie programów promocji zdrowia;

Świadczenia z zakresu ochrony pracy:

Świadczenia z zakresu ochrony środowiska pracy:

• ocena warunków pracy;
• ocena ryzyka zawodowego;
• poradnictwo w zakresie organizacji pracy, ergonomii i fizjologii pracy;
• rzeczoznawstwo z zakresu medycyny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

• nadzór środowiska pracy poprzez przegląd stanowisk pracy;
• udział lekarza w komisjach BHP i powypadkowej;
• pomiary środowiskowe na stanowiskach pracy;
• ocena środowiska pracy;
• doradztwo i organizacja nadzoru w zakresie ochrony środowiska pracy;

Świadczenia z zakresu lecznictwa;

Organizacja rehabilitacji zawodowej;

Diagnoza i terapia psychologiczna.

Usługi realizujemy na podstawie zawartej z pracodawcą umowy określającej zakres przedmiotowy oraz wysokość wynagrodzenia za poszczególne badania. W zależności od ilości zatrudnianych przez przedsiębiorstwo pracowników praktykujemy odpłatność na podstawie obowiązującego w przychodni cennika, lub na podstawie zakupionego i wynegocjowanego cenowo pakietu usług na jednego pracownika.

Katalog Medycyna Pracy - oferta badań okresowych.