Oferta

Wrocław, 30.08.2023 r.

ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT

Dotyczy: Zakup i dostawa serwera wraz z licencjami i oprogramowaniem.

Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na sprzedaż i dostawę Serwera o parametrach tożsamych lub odpowiadających urządzeniu Dell Power Edge R740 wraz z oprogramowaniem w postaci systemu operacyjnego Windows Serwer 2022 Standard.

Zamawiający:

Dolnośląskie Centrum Medycyny Profilaktycznej i Bezpieczeństwa Pracy PRO-MED. Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu ul. Gwarna 6A, 50-001 Wrocław

Tel.713431336, mail: aneta.tomczak@pro-med.pl, arkadiusz.holowienko@pro-med.pl

1. Przedmiot zamówienia.

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż i dostawę Serwera o parametrach tożsamych lub odpowiadających urządzeniu Dell Power Edge R740 wraz z oprogramowaniem w postaci systemu operacyjnego Windows Serwer 2022 Standard wraz z licencjami i oprogramowaniem – serwerowego systemu operacyjnego wraz z pakietami licencji na dostęp do zasobów serwera w tym realizowanych zdalnie RDP. oraz instalacja i

2) CPV: 48820000-2 Serwery

2. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji: 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

3. Kryteria oceny ofert:

Cena (C) 100% Inne:

Zamawiający wybierze ofertę o najkorzystniejszej cenie/o największej liczbie sumy punktów w kryterium cena.

1. Zasady oceny kryterium „Cena”

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę

4. Sposób składania ofert:

Oferty należy składać w terminie określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym w drodze elektronicznej na adres e-mail” aneta.tomczak@pro-med.pl lub arkadiusz.holowienko@pro-med.pl.

5. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

– nie mogą być powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Wykonawcy z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, – posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia: –

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, z których winno wynikać, że Wykonawca powinien:

a) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty Wykonawców spełniających wszystkie powyższe warunki udziału w postępowaniu oraz złożone w terminie określonym w pkt 9

6. Miejsce i termin składania ofert (termin składania ofert jest to data i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego):

Oferty należy złożyć w terminie do 22.09.2023 r.